Aktualności

Ogłoszenie o wszczeciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu-EtapVIII

 Nisko, 18.08.2014r.

PPB.6733.1. 36.2014 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 18.08.2014r. Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje Z-ca Burmistrza Teresa Sułkowska zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ETAP – VIII , planowanej do realizacji w Nowosielcu na działkach o nr ew.: Zlewnia NR Z18: 2676, 2151, 1268/3, 1268/5, 1268/6, 1268/7;

Zlewnia Nr Z15:1238/1, 1240/10,1240/15, 1240/17, 1241/1, 1241/2, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246/1, 1247/4, 1247/5, 1248, 1249/4, 1249/5, 1251/3, 1251/6, 1252/1, 1252/2, 1263/1, 1264/1, 1265/4, 1265/5, 1267/2, 1267/3, 1268/3, 2373/2, 2374/2, 2376, 2391/1, 2457/2, 2458/2, 2459/1,

Zlewnia Nr Z16 :377/2, 379/1, 379/2, 380, 381, 382, 384/1, 384/3, 384/5, 384/7, 384/9, 385, 386/1, 386/2, 387, 388, 389/1, 390, 391, 392/1, 392/2, 393, 394, 395/1, 395/2, 396, 397, 398/2 wraz z trzema przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.08.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2014 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1759
18 sierpnia 2014 14:43 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)