Aktualności

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania dla kanalziacji sanitranej -Etap I Nisko-Nowosielec

 Nisko, dnia 4.08.2014r.

PPB.6733.1.16.2014

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. Poz. 647) z a w i a d a m i a m, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Nisko z datą wpływu dnia 30.06.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. budowie sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP I na działkach położonych w Nisku o nr ew.: 3271/2, 3272/5, 3272/11, 5135, 5140/104, 5140/105, 5140/114, 5140/254, 5333, 5382/5, 5600, 5629/1, 5633, 5634, 5635, 5637/1, 5638, 5640/1, 5640/3, 5640/6, 5672/1, 5672/2 oraz w Nowosielcu o nr ew.: 1/1, 2/1, 4, 5/1, 6/6, 7, 8, 9/2, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/7, 11/1, 11/2, 11/3, 11/6, 12/1, 13/1, 14/1, 16/1, 17, 18/1, 19/1, 23/4, 24/1, 24/2, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/9, 25/10, 25/11, 28, 43, 81, 133/1, 133/2, 134, 135, 136/3, 136/4, 136/5, 136/7, 136/8, 137, 138, 139, 398/2, 398/4, 401, 409/8, 411/2, 415/2, 416/3, 418, 420/3,422/6, 422/7, 424/1, 426/1, 428/1, 430/1, 433, 435/3, 435/4, 438, 439, 441/4, 443/4,445/5, 446, 451/1, 451/2, 453/1, 455/1, 457/1, (zlewnia nr: Z1, Z2, Z17, Z19) wraz z czterema przepompowniami -zostało zawieszone do dnia 30.03.2015r.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne zażalenia dotyczące wydanego postanowienia.

 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.08.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2014 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1116
05 sierpnia 2014 12:34 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)