Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków pominiętych w poprzednich projektach budowlanych lub nowo wybudowanych, zlokalizowanych przy ul. Kolonia, Stara, Sosnowa, Bukowina, Konopnickiej, Leśna, Ogrodowa, Kościuszki”.

Nisko, dnia 28.07.2014 r.

OSK.6220.10.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że:

w dniu 24.07.2014 r., na wniosek Inwestora – Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku, w którego imieniu działa Pan Zbigniew Kuziora – zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków pominiętych w poprzednich projektach budowlanych lub nowo wybudowanych, zlokalizowanych przy ul. Kolonia, Stara, Sosnowa, Bukowina, Konopnickiej, Leśna, Ogrodowa, Kościuszki”.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewid. nr 2887/10, 2888/1, 2669/1, 1803/5, 2284/3, 2285, 2286/3, 2287, 2680, 2682, 2684/1, 2686/2, 2688/3, 2707/2, 2711/1, 2711/2, 2710, 2712/1, 2713, 2685, 2683, 2681, 2679/1, 2658/2, 2659/1, 2653, 2625, 2623, 2621, 1790/7, 1790/8, 1791/2, 2069, 2075/1, 1645/1, 1645/2, 1645/4, 4002/8, 1956/8, 2054, 2136/1, 2136/2, 936/6, 936/8, 956, 961, 957/13, 957/14, 957/17, 2504, 2137/1, 822/1, 822/2, 822/3, 822/4, 832/3, 832/4, 832/5, 832/6, 2651/2, 1422/3, 2350/2, 2677, 2676/2, 2712/2, 2865, 2074, 1804, 4002/10, 2049, 2141/4, 2500, 836/18 położonych w Zarzeczu.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu (od pon. do pt. od godz. 730 do 1530).

W terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z ww. dokumentacją oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski, dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2014 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1205
30 lipca 2014 13:39 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)