Aktualności

Oggłoszenie o wszczęciu postepowania na budowę sieci kanalizacji sanitranej w Nowosielcu -Etap VI

Nisko, 30 lipca 2014r.

PPB.6733.1.34 .2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 30.07.2014r. Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje Z-ca Burmistrza Teresa Sułkowska zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ETAP – VI, planowowanej do realizacji na działkach położonych w Nowosielcu o nr ew.:

Zlewnia NR Z7:

291, 292/1, 293, 294, 295/3, 295/4, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 310/8, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 398/2, 1126/2, 1128/1, 1129/1, 1133/1, 1135/1, 1136, 1138, 1140, 1142, 1148, 1151, 1153, 1154, 1157, 1160, 1163, 1166, 1167, 1170, 1173, 1176/1, 1176/2, 1179/1, 1179/2, 1182, 1184, 1186, 1187, 1191, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1197/1, 1197/2, 1201, 1203, 2708/1, 2708/3;

Zlewnia Nr Z8 :

323, 325, 327/1, 327/2, 329, 330/3, 331/3, 332, 333, 337, 338, 339/1, 339/2, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355, 356, 358, 359, 360 wraz z dwiema przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.07.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2014 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1058
30 lipca 2014 09:33 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)