Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Powiększeniu zbiornika małej retencji w Nisku, osiedle Podwolina”.

Nisko, dnia 21.07.2014 r.

OSK.6220.1.2014

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamiam, że

w dniu 21.07.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Powiększeniu zbiornika małej retencji w Nisku, osiedle Podwolina”.

 

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolności 14, 37 – 400 Nisko.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2014 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1084
21 lipca 2014 11:26 Władysław Pracoń - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2014 11:26 Władysław Pracoń - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2014 11:25 Władysław Pracoń - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl