Aktualności

Ogłosznie o podjęciu postepowania w sprawie budowy linii Sn15 Nisko -Barce

Nisko, 8 lipca 2014r.

PPB.6733.1.40.2013

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek PGE Dystrybucja S.A 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a w imieniu, której działa pełnomocnik P. Leja Piotr z datą wpływu dnia 25.09.2013r. (uzupełniony dnia 07.10.2013r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. „budowa linii napowietrzno-kablowej linii SN 15 kV Nisko-Barce” przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 4039/2, 4040, 4047/5, 4727/9, 4727/6, 4729/1, 4730/1, 4736/4, 4736/8, 4736/7, 4651, 4650, 4653/8, 4656/1, 4542, 4535, 4536, 4537, 4538/1, 4539, 4649/1, 4652/1, 4657 i 4664 położonych w msc. Nisko -niniejszym informuję, że postanowieniem z dnia 8.07.2014r. zostało podjęte postępowanie administracyjne zawieszone postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko 12.11.2013r.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.07.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2014 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 922
09 lipca 2014 13:10 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)