Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu- ETAP V

Nisko, 7 lipca 2014r.

PPB.6733.1.20.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 07.07.2014r. Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje Z-ca Burmistrza Teresa Sułkowska zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ETAP – V, planowowanej do realizacji na działkach położonych w Nowosielcu o nr ew.:

1. Zlewnia NR Z6:

266/2, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279, 280, 281/2, 281/4, 281/6, 281/7, 282/1, 282/3, 283, 284/1, 285, 286, 287/2, 287/3, 287/4, 288, 289/1, 289/2 ;

2. Zlewnia Nr Z9 :

920, 934, 935, 936, 945, 946, 951, 955, 959, 963, 967, 971, 975, 978, 982/2, 982/3, 982/4, 986/1, 986/2, 990/1, 994, 997/1, 997/2, 1000, 1003, 1006/1, 1009, 1010/1, 1010/2, 1013, 1016/1, 1016/2, 1021, 1025/1, 1025/2, 1028/1, 1033/1, 1033/2, 1037, 1041, 1044/1, 1044/2, 1047/2, 1050, 1051, 1054, 1055, 1060, 1064, 1067, 1071, 1075, 1080, 1083, 1086, 1090, 1091, 1094/1, 1094/2, 1097, 1100, 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1103/6, 1106, 1110, 1112/1, 1112/2, 1114/1, 1114/2, 1115, 1117/1, 1117/2, 1118, 1119/1, 1120/1, 1121, 1122/1, 1123, 1124/1, 1125, 1126/2, 1127, 1130, 1131, 1134, 1136, 1151 wraz z dwiema przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 7.07.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2014 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1167
07 lipca 2014 09:09 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)