Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla budowy masztu telekomunikacyjnego w Nisku ul. Piaskowa

Nisko, dnia 2014.07.03

PPB.6730.60.2014

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosekPP. Alicji i Marka Szczurowskich w dniu 13.06.2014r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki o nr ew. 3951/11 położonej w Nisku ul. Piaskowa pod realizację inwestycji polegającej na budowie masztu amatorskiej instalacji antentowej odbiorczej (radiokomunikacyjnej) na fundamencie betonowym.

Stosownie do treści art.73 KPA strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon.- pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.07.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2014 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1766
04 lipca 2014 11:57 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)