Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: „Powiększeniu zbiornika małej retencji w Nisku, osiedle Podwolina”,

Nisko, dnia 02.07.2014 r.

OSK.6220.1.2014

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 10 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.)

zawiadamiam, że:

- w dniu 02.07.2014 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora – Gminę i Miasto Nisko, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Powiększeniu zbiornika małej retencji w Nisku, osiedle Podwolina”,

- w dniu 02.07.2014 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Gminy i Miasta Nisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2014 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1196
02 lipca 2014 13:21 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)