Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu- ETAP IV

 Nisko, 2 lipca 2014r.

PPB.6733.1.19.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 02.07.2014r. Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje Z-ca Burmistrza Teresa Sułkowska zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ETAP – IV planowowanej do realizacji na działkach położonych w Nowosielcu o nr ew.:

1. Zlewnia NR Z5:

88/1, 88/3, 88/4, 123, 124, 127, 217, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240/3, 240/4, 240/9, 240/10, 240/11, 242, 243, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 250/1, 250/3, 251/1, 251/3, 251/4, 253/1, 253/2, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 255/5, 256/1, 256/2, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 264/1, 264/3, 264/4, 265/2, 265/3, 265/4, 267, 266/2

2. Zlewnia Nr Z10 :

398/2, 672, 771, 776, 781, 788, 801/1, 801/2, 802/2, 803, 804, 833/1, 833/2, 834, 835, 836/1, 836/2, 836/4, 836/5, 837, 838, 839, 840, 841, 842/1, 842/2, 843, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2, 846, 847, 848, 877/2, 878/1, 878/2, 878/4, 882, 887, 890, 893, 898, 899, 900, 901, 937, 945 wraz z dwiema przepompowniami

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.07.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2014 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1112
02 lipca 2014 10:14 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)