Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu- ETAP III

 Nisko, 2 lipca 2014r.

PPB.6733.1.18.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 02.07.2014r. Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje Z-ca Burmistrza Teresa Sułkowska zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ETAP – III planowowanej do realizacji na działkach położonych w Nowosielcu o nr ew.:

  1. Zlewnia NR Z4: 205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 211/3, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 795/1, 220, 221/1, 221/2, 222, 223, 224/1, 226, 227, 228, 229, 230/1, 230/2,

  2. Zlewnia Nr Z11 : 524/1, 582, 585, 586/3, 589, 595/2, 598, 601, 606, 607, 610, 611, 614, 617, 620, 621, 624, 627, 630, 631, 634, 635, 637, 639, 641, 642/2, 642/4, 645/1, 645/2, 647, 649, 651, 653, 656, 657, 658/1, 658/2, 682, 687, 691, 695, 699, 703, 704/2, 704/1, 708, 712, 716/3, 717/1, 721/1, 725, 726, 730/2, 730/3, 730/4, 734/1, 734/2, 738, 744, 749, 754 wraz z dwiema przepompowniami.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.07.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2014 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1037
02 lipca 2014 10:13 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)