Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu- ETAP II

Nisko, 30 czerwca 2014r.

PPB.6733.1.17.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 30.09.2013r. Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje Z-ca Burmistrza Teresa Sułkowska zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – ETAP II planowanej do realizacji w Nowosielec na działkach o nr ew.:

1. Zlewnia NR Z3:

81, 88/1, 140, 141, 142, 143, 145, 146,147, 149, 151, 152, 153/1, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 162/4, 163, 164/2, 164/4, 164/5, 164/6, 165, 166/2, 166/3, 166/4, 167, 168/1,168/2, 169/2, 169/3, 169/4, 170/2, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187/2, 190, 191/1 , 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 193/1, 194, 195, 196, 197/2, 199/1, 199/2, 200, 201, 202, 203, 204,

  1. Zlewnia Nr Z12 :

398/2, 460/1, 462/1, 464/1, 465, 467/4, 467/5, 469/1, 471/1, 473/5, 473/7, 473/8, 475/1, 477/5, 477/7, 477/14, 477/15, 477/16, 481/2,481/3, 483/4, 483/5, 485/1, 487/1, 489/4, 489/5, 491/3, 491/6, 491/7, 492/1, 494/1, 498/5, 498/6, 498/7, 498/8, 499/5, 499/6, 499/7, 501/1, 505/1, 508/4, 508/5, 512/1, 516/1, 521, 522/1, 528/1, 528/2, 532, 534/1, 535, 538/1, 541/4, 541/5, 544/1, 547/4, 547/5, 550/1, 553/1, 556, 559, 564, 567, 570/1, 570/2,570/3, 573, 576, 579/2, 579/3, 579/4, 586/1 wraz z dwiema przepompowniami

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.06.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2014 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1036
01 lipca 2014 15:05 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)