Aktualności

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”,

Nisko, dnia 27.06.2014 r.

OSK.6220.3.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 20.06.2014 r wpłynęło do Urzędu Gminy i Miasta w Nisku odwołanie Państwa Bogacz od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 09.06.2014 r., znak: OSK.6220.3.2013 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”, skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią odwołania w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 12 w godzinach pracy oraz składania uwag w terminie 14 dni od daty podania przedmiotowego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu planowanej do realizacji inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2014 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1257
01 lipca 2014 09:25 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)