Aktualności

Ogłosznie o wydanej deczyji na budowę sieci odcinka sieci wody na os. Grądy NIsko-Racłwice

Nisko, dnia 30.06.2014r.

 PPB.6733.1.12.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek PP. Skupień Anny i Marcina została wydana decyzja Nr 13/2014 znak sprawy PPB.6733.1.12.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ew. 5133 w Nisku i nr ew. 1411/1 w Racławicach”.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.06.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2014 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1099
30 czerwca 2014 10:09 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)