Aktualności

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę stcaji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile

Nisko, dnia 30 czerwca 2014r.

 

PPB.6733.1.30.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek T-Mobile Polska SA, 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12, w imieniu której występuje P. Nowak Adam w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile 52717 Nowosielec Zatyki w miejscowości Nisko na terenie części działki nr ew. 7544 niniejszym informuję, że: -został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.06.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 czerwca 2014 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1153
30 czerwca 2014 09:22 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)