Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla lokalizacji stacji telefonii T-Mobile Nowosielec Zatyki

Nisko, 17 czerwca 2014r.

PPB.6733.1.13.2014

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2013.267 ), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, ze zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 13.05.2014r. (data wpływu dnia 16.05.2014r.) uzupełniony pismem z dnia 26.05.2014r. (data wpływu dnia 29.05.2014r.) i z dnia 13.06.2014r. T-Mobile Polska SA, 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12, w imieniu której występuje P. Nowak Adam zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile 52717 Nowosielec Zatyki w miejscowości Nisko na terenie części działki nr ew. 7544.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.06.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2014 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1146
20 czerwca 2014 08:54 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)