Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”.

Nisko, dnia 09.06.2014 r.

OSK.6220.3.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 06.08.2013 r. znak: SKO-402/E/882/2013, uchylającą decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 03.06.2013 r., znak: OSK.6220.3.2013 i nakazującą ponowne rozpatrzenie sprawy, zawiadamiam, że

w dniu 09.06.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”.

Pełnomocnik Inwestora: Pani Renata Kumik, ul. Lubelska 1E, Racławice, 37 – 400 Nisko.

Z treścią ww. decyzji i dokumentacją zgromadzoną w sprawie a także opiniami organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12), w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2014 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 769
09 czerwca 2014 15:14 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)