Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Nisku i Racławicach ul. Grądy

Nisko, dnia 27.05.2014r.

 PPB.6733.1.4.2014

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu ul. K.K. Baczyńskiego 3 27-600 Sandomierzzostała wydana decyzja Nr 11/2014 znak sprawy PPB.6733.1.4.2014 dnia 27.05.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalizacji dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na części działek o nr ew. 5133, 7317/3 położonych w Nisku oraz na działkach nr ew. 1411/1, 1411/3, 1410/1 i 1411/2 położonych w miejscowości Racławice

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.05.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2014 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1065
27 maja 2014 12:28 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)