Aktualności

Ogłoszenie o wydanej deczyji na budowe mostu na rz. Barcówce na drodze nr 19 w Nisku.

Nisko, dnia 26.05.2014r.

 PPB.6733.1.7.2014

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów ul. Legionów 20, w imieniu której występuje Z-ca Dyrektora Oddziału P. Kempiński Tadeusz została wydana decyzja znak sprawy PPB.6733.1.7.2014 dnia 26.05.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowa mostu przez rz. Barcówka w miejscowości Nisko-Warchoły w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów, km 419+136 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 1427/9, 4047/5, 4282/5, 4290, 4291/1, 4291/2, 4727/9 położonych w miejscowości Nisko Gmina Nisko

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.05.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2014 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1268
26 maja 2014 11:35 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)