Aktualności

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę mostu na Barcówce w Nisku rejon ul. Rzecznej ul. Rzeszowskiej

Nisko, dnia 29 kwietnia 2013r.

PPB.6733.1.7.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów ul. Legionów 20, w imieniu której występuje Z-ca Dyrektora Oddziału P. Kempiński Tadeusz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. „Budowa mostu przez rz. Barcówka w miejscowości Nisko-Warchoły w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów, km 419+136 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 1427/9, 4047/5, 4282/5, 4290, 4291/1, 4291/2, 4727/9 położonych w miejscowości Nisko Gmina Nisko - niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopinowane przez:

 

-Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – postanowieniem znak INi. 507.1.81.2014 z dnia 09.04.2014r., zmienionym postanowieniem znak INi. 507.1.81a.2014 z dnia 16.04.2014r. oraz postanowieniem znak RR.XVIII.760.2.16.2014.ABS z dnia 24.04.2014r.;

-Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autastrad, Oddział w Rzeszowie znak GDDKiA O-Rz.Z-3-wf-436-160/2014 z dnia 14.04.2014r.;

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – postanowieniem znak PSNZ.460.2.2014 z dnia 14.04.2014r.;

-Zarządcę drogi gminnej – pismo z dnia 14.04.2014r. znak RG.7100.1.27.2014.DD.

 

Ponadto informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.04.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2014 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1349
30 kwietnia 2014 14:47 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)