Aktualności

Ogłoszenie o uzgodnieniach i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci nN i SN oraz stacja trafo w Racławicach przy ul. Rudnickiej i Lubelskiej

Nisko, dnia 23 kwietnia 2014r.

PPB.6733.1.42.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

         Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j.Dz.U.2013.267) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2013.267 ), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 17.09.2013r. ( z późniejszymi zmianami) PGE Dystrybucja S.A. w imieniu której działa Piotr Leja 35-030 Rzeszów. ul. Fircowskiego 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie napowietrzno- kablowej linii nN i SN wraz z przyłączami, stacją trafo w miejscowości Racławice ul. Rudnicka na działkach nr ew. 328/3, 330/1, 317/1, 318, 319/5, 320/3, 320/4, 329/1, 329/2, 886/1, 901, 903, 904, 905, 906/1, 907, 908, 909, 910/1, 911/1, 912, 913, 914/1, 915/1, 916/2, 916/1, 917, 918, 920/1, 921, 922, 923 , 321/1, 320/1, 326/3, 319/6, 328/1, 307/1, 139/1, 138 położonych w Racławicach gmina Nisko przy (w rejonie) ul. Rudnickiej (DK 77) i ul. Lubelskiej (DK 19)niniejszym informuję, że:

-planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. Rzeszów ( postanowienie GDDKiA-O/RZ.Z-3-wf-436-152/2014 z dnia 15.04.2014r.) i Marszałka Województwa Podkarpackiego ( postanowienie znak RR-XVIII.760.2.13.2014 KM),

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30-15 30 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2014 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1266
23 kwietnia 2014 11:55 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)