Aktualności

Ogłoszenie o zmianie wniosku w sprawie budowy sieci gazowej w Nisku ul.Grądy

 Nisko, dnia 15 kwietnia 2014r.

 

PPB.6733.1.4.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.)niniejszym z a w i a d a m i a m, że w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pod realizację inwestycji dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem na terenie części działek o nr ew. 5133 i 7317/3 położonych w miejscowości Nisko oraz działek o nr ew. 1411/1 i 1411/3 położonych w miejscowości Racławice - niniejszym informuję, że;

1. wnioskiem z datą wpływu dnia 15.04.2014r. wnioskodawca wystąpił o – zmianę

w/w wniosku z datą wpływu dnia 17.03.2014r. w zakresie zmiany przebiegu trasy projektowanej sieci gazowej tj. rozszerzenie wniosku o działki nr ew. 1410/1 i 1411/2 położone w Racławicach,

2. wnioskowana przez inwestora orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia została określona na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.04.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2014 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1358
15 kwietnia 2014 13:19 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)