Aktualności

Ogłosznie o wydanej deczyji na budowę sieci kablowej SN15 w Zarzeczu rejon ul.Starowiejskiej i ul.Zielonej

Nisko, dnia 14.04.2014r.

 PPB.6733.1.1.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosekPGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w imieniu której działa P. Michał Gdański dnia 14.04.2014r. została wydana decyzja Nr 5/2014 znak sprawy PPB.6733.1.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowa linii kablowej SN 15kV przewidzianej do realizacji na na terenie działek o nr ew.: 1846/6, 1847/4, 1846/7, 1623/1, 1958, 2000, 1964/2, 1964/1, 2024, 2025/4, 2042, 2025/5, 2041/2, 2027 położonych w msc. Zarzecze Gmina Nisko.”

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.04.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2014 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1324
14 kwietnia 2014 13:48 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2014 13:48 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)