Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy mostu na rzece Barcówka w ciągu drogi krajowej nr 19 w Nisku

Nisko, dnia 28 marca 2014r.

PPB.6733.1.7.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu 25.03.2014r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów ul. Legionów 20, w imieniu której występuje Z-ca Dyrektora Oddziału P. Kempiński Tadeusz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. „Budowa mostu przez rz. Barcówka w miejscowości Nisko-Warchoły w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów, km 419+139 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego”

przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 1427/9, 4047/5, 4282/5, 4290, 4291/1, 4291/2, 4227/9 położonych w miejscowości Nisko Gmina Nisko.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Data wytworzenia dokumentu: 31.03.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2014 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1020
31 marca 2014 12:58 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl