Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przebudowę sieci napowietrznej SN15 na kablową w Nisku ul. Dębinki

Nisko, dnia 25 marzec 2014r.

PPB.6733.1.6.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2013.267), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 21.03.2014r. P. Gola Zbigniewa zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie jednego przęsła linii napowietrznej na linię kablową SN-15 kV przewidzianą do realizacji na terenie działek o nr ew.: 1629, 1630, 1642, 1644/1, 1644/2, 1645/1, 1646/1, 1647/1 położonych w msc. Nisko Gmina Nisko

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 25.03.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2014 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 799
27 marca 2014 08:45 Monika Biało-Gajda - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2014 08:44 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl