Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłosznie o wydanej deczyji na budowę kaplicy cmentarnej w Racławicach

Nisko, dnia 19 marca 2014r.

 PPB.6733.1.2.2014

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Racławicach n/Sanem w imieniu, której występujeKs. Proboszcz Jan Kąziołka dnia 19.03.2014r.została wydana decyzja Nr 4/2014 znak sprawy PPB.6733.1.2.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 „budowa kaplicy cmentarnej i infrastruktury technicznej na terenie działki o nr ew. 1154 (część) położonej w Racławiach”.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

 

Data wytworzenia dokumentu: 18.03.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2014 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 898
19 marca 2014 15:21 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl