Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Zawiadomienie o materiale dowowdowym na budowę sieci SN15 w Zarzeczu

Nisko, dnia 18 marzec 2013r.

 PPB.6733.1.1.2014

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie, Oddział Rzeszów w imieniu, których działa pełnomocnik P. Gdański Michał w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia pn. „budowa linii kablowej SN -15kV przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 1846/6, 1847/4, 1846/7, 1623/1, 1958, 2000, 1964/2, 1964/1, 2024, 2025/4, 2042, 2025/5, 2041/2, 2027 położonych w msc. Zarzecze Gmina Nisko” -niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopinowane przez:

-Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – postanowieniem znak ZS-2120-JS-29-1/14 z dnia 13.03.2014r.;

-Zarządcę drogi gminnej – pismo z dnia 25.02.2014r. znak RG.7100.1.13.2014.DD;

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Data wytworzenia dokumentu: 18.03.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2014 12:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 891
18 marca 2014 12:48 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl