Aktualności

Ogłoszenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”.

Nisko, dnia 11.03.2014 r.

OSK.6220.3.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 10 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam, że:

- w dniu 11.03.2014 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na Inwestora – w którego imieniu działa Pani Renata Kumik – obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”.

- ww. postanowienie zostało umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

- w dniu 11.03.2014 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz przedłożoną przez Inwestora do tutejszego Urzędu uzupełnioną Kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje, które decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu są niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu.

Dokumentacja w sprawie zawiera również uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia wymagane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 16.01.2014 r., znak: WOOŚ.4240.12.1.2014.IS-5.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2014 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1436
11 marca 2014 13:15 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)