Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolina, Gmina Nisko”.

Nisko, dnia 25.02.2014 r.

OSK.6220.3.2014

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że:

w dniu 21.02.2014 r., na wniosek Inwestora – Gminy Nisko, w której imieniu działa Pani Maria Malecka p.o. Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego – zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolina, Gmina Nisko”.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu (od pon. do pt. od godz. 730 do 1530).

 

W terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z ww. dokumentacją oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski, dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2014 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1416
03 marca 2014 11:32 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)