Aktualności

Ogłoszenie o materiale dowodowych do wydania deczyji na budowę kaplicy w Racławicach

 Nisko, dnia 25 luty 2014r.

 PPB.6733.1.2.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Ks. Jana Kądziołka Proboszcza Parafii Rzymsko- Katolickiej w Racławicach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowiekaplicy cmentarnej wraz z infrastrukturą techniczną przewidziane do realizacji na terenie części działki o nr ew. 1154 położonej w miejscowości Racławice - niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu – postanowieniem nr 16/14 znak UOZ.T.1.5151.9.2014 z dnia 17.02.2014r.;

  • Zarządcę drogi gminnej w Nisku – pismo znak RG.7100.1.6.2014.DD z dnia 11.02.2014r.

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.02.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2014 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1309
25 lutego 2014 10:37 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)