Aktualności

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sparwie budowy kaplicy w Racławicach

Nisko, dnia 17.02.2014r.

 

PPB.6733.1.34.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012
poz. 647 z późn. zm.
) z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 28.01.2014r. Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Racławicach n/Sanem, w imieniu której wystepujeKs. Proboszcz Jana Kądziołka:

  1. w dniu 30.01.2014r. zostało wydane postanowienie w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego znak sprawy PPB.6733.1.34.2013;

  2. w dniu 17.02.2014r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania znak sprawy PPB.6733.1.34.2013

w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

budowa kaplicy cmentarnej, zjazdu publicznego, parkingu i infrastruktury technicznej na tereniedziałek o nr ew. 1155/1 (część) i 886/1 (część) położonych w Racławiach przy ul. Rudnickiej.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie mogą zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.02.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2014 13:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1373
18 lutego 2014 13:54 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)