Aktualności

Ogłoszenie w sprawie zmiany trasy sieci SN15 w Zarzeczu rejon ul. Zielonej

Nisko, dnia 12 luty 2014r.

PPB.6733.1.1.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.)niniejszym z a w i a d a m i a m, że w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie, Oddział Rzeszów w imieniu, których działa pełnomocnik P. Gdański Michał postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pod realizację inwestycji dla zamierzenia pn. „budowa linii kablowej SN -15kV przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 1846/6, 1847/4, 1846/7, 1623/1, 1958, 2000, 1964/2, 1964/1, 2024, 2025/4, 2042, 2025/5, 2041/2, 2027, 2001 położonych w msc. Zarzecze Gmina Nisko”- niniejszym informuję, że;

1. wnioskiem z datą wpływu dnia 11.02.2014r. wnioskodawca wystąpił o – zmianę

w/w wniosku z dnia 28.01.2014r. w zakresie zmiany przebiegu trasy projektowanej linii kablowej SN 15 tj. wyłączenie z postępowania działki o nr ew. 2001 położonej w Zarzeczu;

2. wnioskowana przez inwestora orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia została określona na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.02.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2014 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1291
14 lutego 2014 08:42 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)