Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kaplicy cmentarnej w Racłwicach

Nisko, dnia 2014.02.03

PPB.6733.1.2.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647z poź. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek Ks. Jana Kądziołka Proboszcza Parafii Rzymsko- Katolickiej w Racławicach w dniu 31.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na: budowie kaplicy cmentarnej i infrastruktury technicznej przewidzianych do realizacji na terenie części działki o nr ew.: 1154 położonej w miejscowości Racławice.

Stosownie do treści art.73 KPA strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon.- pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.02.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2014 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1271
03 lutego 2014 14:32 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)