Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci SN15 w Zarzeczu rejon ul. Starowiejskiej i ul. Zielonej

Nisko, dnia 29 stycznia 2014r.

PPB.6733.1.1.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 28.01.2014r. PGE Dystrybucja S. A. w Lublinie, Oddział Rzeszów w imieniu, których działa pełnomocnik P. Gdański Michał zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia pn.

Budowa linii kablowej SN- 15kV przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 1846/6, 1847/4, 1846/7, 1623/1, 1958, 2000, 1964/2, 1964/1, 2024, 2025/4, 2042, 2025/5, 2041/2, 2027, 2001 położonych w msc. Zarzecze Gmina Nisko”.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.01.2014
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2014 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1233
29 stycznia 2014 12:51 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)