Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Rozbudowie hali produkcyjnej skrzydeł drzwiowych z MDF i HDF”.

Nisko, dnia 17.12.2013 r.

OSK.6220.16.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko


Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że:

w dniu 11.12.2013 r., na wniosek Inwestora – Pana Ryszarda Roczniaka, właściciela Firmy „Voster” – zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie hali produkcyjnej skrzydeł drzwiowych z MDF i HDF”.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce ewid. nr 2966/4, położonej w Zarzeczu.

 

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu (od pon. do pt. od godz. 730 do 1530).

 

W terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z ww. dokumentacją oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski, dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2013 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1484
18 grudnia 2013 15:13 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)