Aktualności

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy szkoły w Nisku przy ul. Szopena

 

Nisko, dnia 18 grudnia 2013r.

 

PPB.6733.1.47.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie wraz z adaptacją części budynku szkoły dla potrzeb biblioteki publicznej przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ew. 3516/1 położonej w Nisku niniejszym informuję, że:

-został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2013 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1417
18 grudnia 2013 14:33 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)