Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku szkoły i adaptacja na cele biblioteki publicznej w Nisku ul. Chopina

 

 

 Nisko, dnia 2013.12.05

 

PPB.6733.1.47.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. Poz. 647 z poź. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku w dniu 5.12.2013r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie wraz z adaptacją części budynku szkoły dla potrzeb biblioteki publicznej przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ew.: 3516/1 położonej w miejscowości Nisko ul. Chopina 31.

 Stosownie do treści art.73 KPA strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon.- pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.12.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2013 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1344
05 grudnia 2013 12:06 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)