Aktualności

Protokół z dyskusji publicznej wyłożenie mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu.

Protokół

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Protokół sporządzono w dniu 22.11.2013r. , w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012r. poz. 647, z późn. zm.) w dniu 22 listopada 2013r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu - Gmina Nisko

 I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na zorganizowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nisko dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowosielcu poza przedstawicielami organizatora dyskusji i głównym projektantem planu, zgłosili się:

P. Oczkowski Krzysztof- radny Gi M Nisko, vice przewodniczący Rady parafialnej w Nowosielcu

 II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pani Barbara Kowal Słotwińska- główny projektant planu, który omówił rozwiązania przyjęte w projekcie planu.

 III. Ustalenia z dyskusji:

w wyniku dyskusji nie zapadły ustalenia mające wpływ na treść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Protokół sporządzono w 5 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1) dla burmistrza miasta i gminy-1 egzemplarz.;

2) do dokumentacji planistycznej-1 egzemplarz;

3) do publicznego wglądu-3 egzemplarze .

 Protokół zawiera ponumerowanych stron: 1

Nisko, dnia 22 listopada 2013r.               Protokół sporządziła: Monika Biało- Gajda

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.11.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2013 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1738
25 listopada 2013 12:04 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)