Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Niksu rejon ul. Kilińskiego

Nisko, dnia 04.11.2013r.

PPB.6733.1.37.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosekPolskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. K.K. Baczynskiego, w imieniu której działa pełnomocnik P. Józef Mazur, zam. ul. Wilcza 7, 22-600 Tomaszów Lubelski dnia 4.11.2013r. została wydana decyzja Nr 41/2013 znak sprawy PPB.6733.1.37.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach o nr ew. 880, 1743/1, 1744/2, 1747, 1953/1, 1957, 1958/1, 1958/2, 1960/5, 1962, 1963, 1964/3, 1964/4, 1965/3, 1966/1, 1967/1, 1968/2, 1969/1, 1972, 1974/4, 1974/5, 1975/4, 1975/5, 1982, 1983, 1984/1, 1984/2, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2007/1, 2009, 2010, 2011, 2012/1, 2016/3, 2017/2, 2017/3, 2017/4, 2018/2, 2018/3, 2020, 2021, 2024/1, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033/9, 2034/7, 2034/10, 2034/12, 2034/13, 2035/4, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2047/1, 2047/2, 2047/3, 2049, 2050, 2051, 2052/4, 2052/5, 2053/2, 2053/3, 2053/4, 2054/2, 2055/2, 2056, 2057/1, 2057/3, 2057/4, 2057/5, 2058, 2059/4, 2059/5, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064/3, 2064/5, 2064/8, 2064/9, 2064/10, 2065/2, 2065/3, 2066, 2252, 2296, 2297, 2300, 2301, 2302, 2304/1, 2305, 2309, 2312/3, 2317/14, 2318, 2319 i 2016/6, 2016/4, 1749 położonych w msc Nisko ”.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.11.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2013 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1303
05 listopada 2013 13:32 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)