Aktualności

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu

Nisko, dnia 25 października 2013r

PPB.6721.1.24.2012

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie cmentarza w Nowosielcu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XXIII/200/12 z dnia 29 czerwca 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 listopada 2013r. do 5 grudnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 14- w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa: pokój nr 23) w godzinach od 9oo do 14oo.

W/w miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego zmieni dotychczasowy użytek leśny w sąsiedztwie cmentarza w Nowosielcu na cele zabudowy usługowej, z dopuszczeniem realizacji parkingu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu

22 listopada 2013r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (adres j.w., sala nr 23 na piętrze) o godzinie 10 oo.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko (adres: 37-400 Nisko, Pl. Wolności 14) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer ewidencyjny działki), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2013r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres j.w. albo ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail: ppb@nisko.pl, fax: 0-15 8415 630. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. Uwagi zostaną rozpatrzone w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Zgodnie z art.17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz przedstawia nieuwzględnione uwagi radzie gminy do rozstrzygnięcia na etapie uchwalenia przedmiotowego planu.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.10.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2013 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1153
29 października 2013 09:04 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)