Aktualności

Ogłoszenie o materiale dowodowych do wydania deczyji na budowę oświetlenia na ul. Torowej

Nisko, dnia 23 pażdziernika 2013r.

 PPB.6733.1.3.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje P. Maria Malecka, w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczenie lokalnym dla zamierzenia p. n. „ budowa oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie działek o nr ew. 3783/1, 3783/2, 3779 i 5675/2 położonych w Nisku oraz na terenie działki nr ew. 1268 położonej w Racławicach

niniejszym informuję, że:

1. postanowieniem z dnia 23.10.2013r. zostało podjęte postępowanie administracyjne zawieszone postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 1 marca 2013r. znak PPB.6733.1.3.2013r.;

2. przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:-Wojewodę podkarpackiego – postanowieniem znak I-IV.745.2.19.2013 z dnia 26.02.2013r.;

-Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie – postanowieniem znak GDDKiA-0/RZ.Z-3-wf-436-59/2013 z dnia 22.02.2013r.

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 73030 ) w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.10.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2013 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1268
23 października 2013 10:27 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)