Aktualności

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci ciepłowniczej w Nisku przy ul. Sandomierskiej

Nisko, dnia 11 października .2013r.

PPB.6733.1.23.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

      Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 28.07.2011r., uzupełniony i zmieniony pismem z dnia 9.09.2013r., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek o nr ew.: 3045, 3044/1, 2804, 3126/9, 1683/2, 1684, 1665 przy ul. Sandomierskiej (DK 77) i Modrzewiowej w Nisku pod realizację inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci ciepłowniczej osiedlowej- niniejszym informuję, że:

-planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. Rzeszów oraz zaopiniowane przez zarządcę dróg gminnych.,

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30-15 30 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Z up. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 Zastępca Burmistrza mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2013 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1147
11 października 2013 14:20 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)