Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sparwie budowy kaplicy w Racławicach

Nisko, dnia 08.10.2013r.

 PPB.6733.1.34.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że z a w i e s z o n o postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Racławicach n/Sanem w imieniu której wystepuje ks. Proboszcz Jan Kądziołka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod realizację inwestycji polegającej na budowie kaplicy cmentarnej, zjazdu publicznego, parkingu i infrastruktury technicznej na tereniedziałek o nr ew. 1155/1 (część) i 886/1 (część) położonych w Racławiach przy ul. Rudnickiej – do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę drogi krajowej tzw. obwodnicy Stalowej Woli i Niska zastępującej drogę krajową nr 77 Lipnik - Przemyśl.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne zażalenia dotyczące wydanego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Data wytworzenia dokumentu: 8.10.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2013 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1036
11 października 2013 12:30 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl