Aktualności

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania wsparwie budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w Nisku ul. Sandomierska

Nisko, dnia 07.10.2013r.

 PPB.6733.1.41.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 3.10.2013r. Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje P. Maria Malecka u m o r z o n o postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr ew. 1731/18 położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne zażalenia dotyczące wydanego postanowienia.

  Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.10.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2013 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1234
10 października 2013 08:36 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)