Aktualności

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy odcinka sieci wodociagowej w Zarzeczu przy ul. Krętej i Starej

Nisko, 1 października 2013r.

PPB.6733.1.38.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

    Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz. U. 2013.267), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek Ekiert Danuty została wydana decyzja Nr 40/2013 znak PPB.6733.1.38.2013 z dnia 1.10.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew. 1776 (ul. Kręta), 1422/3 (ul. Stara) położonych w Zarzeczu (gm. Nisko, pow. niżański, województwo podkarpackie).

     Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

 

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2013 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1194
02 października 2013 13:47 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)