Aktualności

ogłoszenie o wydanej deczyji na budowę oświetlenia w Nisku ul. Nowa

Nisko, dnia 30.09.2013r.

PPB.6733.1.35.2013

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosekGminy i Miasto Nisko w imieniu, której działa Z-ca Burmistrza Teresa Sułkowskazostała wydana decyzja Nr 38/2013 znak sprawy PPB.6733.1.35.2013 z dnia 30.09.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Nowej w Nisku przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 4714/170, 4714/171, 4714/172, 7315/1 (część) położonych w Nisku ”.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.09.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2013 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1217
01 października 2013 13:18 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)