Aktualności

ogłoszenie o zmianie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci gazowej śr./ciśn. z przyłączami przy i w ul. Kościuszki, Kilińskiego, Kopernika, Kręta i Krótka w Nisku – II etap

 

Nisko, dnia 25 września 2013r.

 

PPB.6733.1.37.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

     Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) oraz w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 26.07.2013r. PGNiG SPV4 sp. z o.o. 01-224 Warszawa ul. M. Ksasprzaka 25 Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. K.K. Baczyńskiego 3 w imieniu, której działa pełnomocnik P. Józef Mazur w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie sieci gazowej śr./ciśn. z przyłączami ul. Kościuszki, Kilińskiego, Kopernika, Kręta i Krótka w Nisku – II etap na terenie działek stanowiących własność osób fizycznych i prawnych o nr ew.: 880, 1743/1, 1744/2, 1747, 1953/1, 1957, 1958/1, 1958/2, 1960/5, 1962, 1963, 1964/3, 1964/4, 1965/3, 1966/1, 1967/1, 1968/2, 1969/1, 1972, 1974/4, 1974/5, 1975/4, 1975/5, 1982, 1983, 1984/1, 1984/2, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001, 2002/1, 2002/2, 2003, 2004, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2007/1, 2009, 2010, 2011, 2012/1, 2016/3, 2017/2, 2017/3, 2017/4, 2018/2, 2018/3, 2020, 2021, 2024/1, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033/9, 2034/7, 2034/10, 2034/12, 2034/13, 2035/4, 2036, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2047/1, 2047/2, 2047/3, 2049, 2050, 2051, 2052/4, 2052/5, 2053/2, 2053/3, 2053/4, 2054/2, 2055/2, 2056, 2057/1, 2057/3, 2057/4, 2057/5, 2058, 2059/4, 2059/5, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064/3, 2064/5, 2064/8, 2064/9, 2064/10, 2065/2, 2065/3, 2066, 2252, 2296, 2297, 2300, 2301, 2302, 2304/1, 2305, 2309, 2312/3, 2317/14, 2318, 2319 - niniejszym informuję, że:

  1. na podstawie postanowienia z dnia 12 września 2013r. Sądu Rejonowego dla m. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiała zmiana firmy z dotychczasowej PGNIG Spv 4 sp. z o.o z/s w Warszawie (czyli dotychczasowego wnioskodawcy) na Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. K.K. Baczynskiego 3;

  2. w trakcie prowadzonego postępowania wpłynęły do tut. urzędu zastrzeżenia stron postępowania co do przebiegu projektowanej trasy sieci gazowej;

  3. wnioskiem z dnia 24.09.2013r. inwestor wystąpił o zmianę w/w wniosku w zakresie:

a) rozszerzenia wniosku o ustalenia lokalizacji inwestycji pod realizację sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ew.: 2016/6, 2016/4 i 1749 położonych w Nisku przy ul. Krętej,

b) korekty trasy przedmiotowej sieci gazowej na terenie działek o nr ew.: 2297, 2300, 880, 2011, 2012/1, 2040, 2064/9, 2064/10, 2064/3, 2063, 2064/5, 1995, 1987 położonych w Nisku.

Stosownie do treści art.73 KPA strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon.- pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2013 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1263
25 września 2013 14:15 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)