Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 1077R Rudnik – Kończyce”.

Nisko, dnia 19.09.2013 r.

OSK.6220.11.2013

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO


Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że

w dniu 19.09.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 1077R Rudnik – Kończyce”.

Inwestor: Powiat Niżański, Plac Wolności 2, 37 – 400 Nisko.

Pełnomocnik Inwestora: Pan Patrycjusz Mostek, ul. Dukielska 13/16a, 35 – 505 Rzeszów.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1263
19 września 2013 13:08 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)