Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji na rozbudowę linii napowietrznej NN w Nisku ul. Szarych Szeregów

Nisko, dnia 19.09.2013r.

 PPB.6733.1.36.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, ul. KEN 18, 37-450 Stalowa Wola, w imieniu których działa pełnomocnik P. Adam Hara, dnia 19.09.2013r.została wydana decyzja Nr 37/2013 znak sprawy PPB.6733.1.36.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowa linii napowietrznej NN przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 5187, 5140/264, 5140/260, 5140/261, 5152/12 położonych w Nisku”.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.09.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1206
19 września 2013 12:28 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)