Aktualności

Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla kaplicy cmentarnej w Racławicach

Nisko, dnia 12 września 2013r.

PPB.6733.1.34.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Ks. Jana Kądziołka Proboszcza Parafii Rzymsko- Katolickiej w Racławicach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie: Kaplicy cmentarnej, zjazdu publicznego, parkingu i infrastruktury technicznej przewidzianych do realizacji na terenie działek o nr ew. 1155/1 i 886 (część) położonych w miejscowości Racławice - niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

  • Marszałka Województwa Podkarpackiego – postanowieniem z dnia 09.09.2013r. znak PP-III.760.2.67.2013.KM:

  • Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Odział w Rzeszowie – postanowieniem znak GDDKiA-O/RZ.Z-3-wf-436-374/2013 z dnia 10.09.2013r.

  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu – postanowieniem nr 121/13 znak UOZ.T.1.5151.48.2013 z dnia 05.09.2013r.;

  • Regionalną Dyrekcję Lasów Pańswowych w Lublinie – postanowieniem znak ZS-2110-123/13 z dnia 9.09.2013r.

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.09.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2013 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1259
12 września 2013 12:37 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)